Dzi艣 jest 09-12-2023
UT=02:19
JD=2460287.6385185

 Menu

Pogoda

Ksi臋偶yc

Aktualna faza

do nowiu pozosta硂 dni 4

Najbli偶szy n贸w b臋dzie za
dni: 4.
Regulamin Wiosennego i Jesiennego Zlotu Mi艂o艣nik贸w Astronomii

1. Organizatorem "Bieszczadzkiego Zlotu Mi艂o艣nik贸w Astronomii" (dalej: Zlot) jest Adam Kisielewicz, adres: Kawka 32A, 21-025 Niemce (dalej: Organizator).
2. Zlot nie jest organizowany przez Organizatora w celach zarobkowych i tym samym nie stanowi dzia艂alno艣ci gospodarczej, a Organizator nie jest w tym zakresie przedsi臋biorc膮.
3. Ze wzgl臋du na tre艣膰 punkt贸w 1 i 2 do Zlotu nie maj膮 zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o us艂ugach turystycznych (Dz. U. 1997, Nr 133, poz. 884 z p贸藕n. zm.), ani przepisy o ochronie praw konsument贸w.
4. Zlot skierowany jest do os贸b fizycznych i ich rodzin, kt贸re interesuj膮 si臋 astronomi膮 (dalej: Uczestnicy).
5. Zlot nie jest imprez膮 profesjonaln膮.
6. Zlot b臋dzie odbywa艂 si臋 wed艂ug programu Zlotu, kt贸ry zostanie udost臋pniony na stronie internetowej: astrozloty.pl w terminie podanym na stronie internetowej przed rozpocz臋ciem Zlotu. Wst臋pne wersje programu Zlotu mog膮 by膰 udost臋pnione wcze艣niej. Organizator do艂o偶y nale偶ytej staranno艣ci, aby program Zlotu zosta艂 zrealizowany w ca艂o艣ci, jednak偶e nie ponosi odpowiedzialno艣ci za zmiany w programie Zlotu spowodowane czynnikami niezale偶nymi od Organizatora, jak na przyk艂ad: warunki pogodowe, niewywi膮zanie si臋 prelegenta (lub wykonawcy innych 艣wiadcze艅 programowych) ze zobowi膮zania do wykonania us艂ugi.
7. Aczkolwiek wed艂ug najlepszej wiedzy Organizatora uczestnictwo w Zlocie nie rodzi po stronie Uczestnika 偶adnego szczeg贸lnego ryzyka szk贸d w mieniu lub osobie, ka偶dy z Uczestnik贸w uczestniczy w Zlocie na w艂asne ryzyko, a Organizator jest zwolniony w tym zakresie z odpowiedzialno艣ci z wyj艣tkiem szk贸d powsta艂ych z winy umy艣lnej Organizatora. Organizator nie ponosi r贸wnie偶 odpowiedzialno艣ci za jakiekolwiek szkody wyrz艣dzone Uczestnikom przez innych Uczestnik贸w oraz przez osoby trzecie.
8. Uczestnik zg艂asza sw贸j udzia艂 w Zlocie za po艣rednictwem formularza na stronie internetowej. W zg艂oszeniu Uczestnik podaje dane wed艂ug formularza ze strony internetowej. W zg艂oszeniu Uczestnik zobowi膮zany jest do wyra偶enia zgody na przetwarzanie i udost臋pnianie jego danych osobowych przez Organizatora o nast臋puj膮cej tre艣ci: "Wyra偶am zgod臋 na przetwarzanie moich danych osobowych przez organizatora w celach zwi膮zanych z organizacj膮 i realizacj膮 "Wiosennego i Jesiennego Zlotu Mi艂o艣nik贸w Astronomii", w tym do przekazania ich w tym samym celu innym podmiotom 艣wiadcz膮cym us艂ugi zwi艣zane ze Zlotem, w szczeg贸lno艣ci us艂ugi noclegowe i 偶ywieniowe oraz ubezpieczeniowe."
9. W zg艂oszeniu Uczestnik zobowi膮zany jest do z艂o偶enia nast臋puj膮cego o艣wiadczenia o zapoznaniu si臋 z niniejszym Regulaminem i zaakceptowaniu jego postanowie艅: "O艣wiadczam, 偶e zapozna艂em si臋 z Regulaminem "Wiosennego i Jesiennego Zlotu Mi艂o艣nik贸w Astronomii" zamieszczonym na stronie internetowej: astrozloty.pl i akceptuj臋 jego postanowienia.
10. Zg艂oszenia Uczestnik贸w niespe艂niaj膮ce powy偶szych wymog贸w nie b臋d膮 brane pod uwag臋.
11. Niniejszy Regulamin wi膮偶e Uczestnika i Organizatora z chwil膮 przes艂ania go Uczestnikowi poczt膮 elektroniczn膮 na adres, z kt贸rego Uczestnik przes艂a艂 zg艂oszenie udzia艂u w Zlocie.
12. Uczestnik uzyskuje prawo do udzia艂u w Zlocie po potwierdzeniu przez Organizatora przyj臋cia zg艂oszenia dokonanym poczt膮 elektroniczn膮 na adres, z kt贸rego Uczestnik przes艂a艂 zg艂oszenie udzia艂u w Zlocie.
13. Liczba Uczestnik贸w Zlotu jest ograniczona i zale偶y od decyzji Organizatora.
14. Termin zlotu podany jest na stronie internetowej astrozloty.pl.
15. Baz膮 noclegow膮 i organizacyjn膮 Zlotu b臋dzie o艣rodek wcze艣niej ustalony przez organizatora (dalej: O艣rodek). (W przypadku innych zlot贸w o艣rodek mo偶e ulec zmianie).
16. Strona internetowa o艣rodka, w kt贸rym znajduje si臋 miejsce Zlotu jest ka偶do razowo podana.
17. Przed podj臋ciem decyzji o uczestnictwie w Zlocie Uczestnik powinien zapozna膰 si臋 z tre艣ci膮 powy偶szej strony internetowej w celu uzyskania informacji o standardzie i wygl膮dzie miejsc noclegowych oraz standardzie wy偶ywienia.
18. Uczestnik zapewnia sobie indywidualnie i na w艂asny koszt:
a) dojazd do O艣rodka Zlotu;
b) sprz臋t do obserwacji;
c) Ciep艂膮 odzie偶;
d) Dobry humor;
e) inne us艂ugi i 艣wiadczenia, kt贸re nie zosta艂y wprost wymienione jako zapewnione przez Organizatora w ramach Op艂aty.
19. W ramach wniesionej przez Uczestnika op艂aty za uczestnictwo w Zlocie (dalej: Op艂ata) Organizator zapewnia:
a) zawarcie w imieniu i na rzecz Uczestnika oraz pokrycie koszt贸w umowy najmu miejsca noclegowego w O艣rodku Zlotu zlokalizowanego w budynkach noclegowych (w tym w domkach turystycznych), w terminie Zlotu nocleg贸w, wraz ze standardowym wy偶ywieniem oferowanym przez Zarz艣dzaj艣cego O艣rodkiem, sk艂adaj艣cym si臋 z dw贸ch posi艂k贸w dziennie: 艣niada艅 i obiadokolacji;
b) zorganizowanie i pokrycie koszt贸w spotkania grillowego na wolnym powietrzu (kie艂basa, pieczywo, dodatki);
c) ubezpieczenie Uczestnika od nast臋pstw nieszcz臋艣liwych wypadk贸w na kwot臋 10000z艂;
d) organizacj臋 i realizacj臋 programu Zlotu, z zastrze偶eniem tre艣ci punktu 6 Regulaminu.
20. Op艂ata za uczestnictwo w Zlocie jest podana w aktualnym og艂oszeniu w trakcie zapis贸w. Op艂at臋 nale偶y ui艣ci膰 na nast臋puj艣cy rachunek bankowy Organizatora: 03 1140 2004 0000 3102 0847 5958 w terminie podanym na stronie lub w tre艣ci poczty elektronicznej.
21. Gwarancj艣 uczestnictwa w Zlocie jest dokonanie pe艂nej op艂aty za Zlot.
22. W przypadku op贸藕nienia w uiszczeniu Op艂aty Uczestnik zostaje skre艣lony z listy Uczestnik贸w i nie ma prawa uczestnictwa w Zlocie.
23. Wszelkie zmiany terminu p艂atno艣ci s膮 mo偶liwe po wcze艣niejszym uzgodnieniu z Organizatorem.
24. Rezygnacja ze zlotu na 3 tygodnie przed wyznaczonym terminem zlotu gwarantuje zwrot got贸wki w 100%. W razie rezygnacji w p贸藕niejszym terminie wp艂ata pozostanie bezzwrotna.
25. Zg艂aszaj艣c uczestnictwo w Zlocie Uczestnik w imieniu swoim oraz pozosta艂ych Uczestnik贸w, kt贸rych zg艂asza udziela Organizatorowi pe艂nomocnictwa do dokonania w ich imieniu czynno艣ci prawnych opisanych w punkcie 8 niniejszego Regulaminu.
26. Stronami umowy najmu miejsc noclegowych i o 艣wiadczenie us艂ug wy偶ywienia s膮 Zarz膮dzaj膮cy O艣rodkiem i Uczestnik. Za te us艂ugi wya艂czn膮 odpowiedzialno艣膰 ponosi Zarz膮dzaj膮cy O艣rodkiem, a Organizator pe艂ni wy艂膮cznie rol臋 pe艂nomocnika Uczestnika przy zawarciu umowy. 27. Organizator do艂o偶y stara艅, aby ca艂a kwota Op艂at zosta艂a wydatkowana na organizacj臋 i realizacj臋 Zlotu. 28. Ewentualna nadwy偶ka pomi臋dzy kosztami organizacji i realizacji Zlotu a wp艂aconymi przez Uczestnik贸w Op艂atami zostanie przeznaczona na organizacj臋 kolejnego konkursu "ADEPT", a je艣li taki nie dojdzie do skutku w przeci膮gu 18 miesi臋cy od zako艅czenia Zlotu, kwota nadwy偶ki zostanie przekazana przez Organizatora na cel charytatywny lub edukacyjny zwi艣zany z astronomi艣. Organizator mo偶e r贸wnie偶 postanowi膰 o zwrocie cz臋艣ci lub ca艂o艣ci nadwy偶ki na rzecz Uczestnik贸w Zlotu.
29. Op艂aty b臋d艣 gromadzone i wydatkowane za po艣rednictwem rachunku bankowego Organizatora wskazanego powy偶ej i u偶ywanego wy艂艣cznie w tym celu. 30. Dane osobowe przetwarzane s膮 wy艂膮cznie w celu organizacji zlotu oraz ubezpieczenia NW uczestnik贸w. 31. Akceptuj膮c regulamin zlotu wyra偶asz zgod臋 na przetwarzanie nast臋puj艣cych danych osobowych: Imi臋, nazwisko, pesel, telefon kontaktowy oraz e-mail. 32. Po zako艅czeniu imprezy ka偶dy uczestnik mo偶e zarz膮da膰 usuni臋cia konta wraz ze swoimi danymi.

do g贸ry 


© by Adamo 2009 - 2023
Wykorzystywanie materia艂贸w z tej strony bez zgody autora zabronione.