Dziś jest 04-12-2022
UT=12:20
JD=2459918.0560069

 Menu

Pogoda

Księżyc

Aktualna faza

do nowiu pozostało dni 19

Najbliższy nów będzie za
dni: 19.

Stan Miejsc

Tylko 15
22 sierpnia 2022r.
Regulamin Bieszczadzkiego Zlotu Miłośników Astronomii

1. Organizatorem "Bieszczadzkiego Zlotu Miłośników Astronomii" (dalej: Zlot) jest Adam Kisielewicz, adres: Kawka 32A, 21-025 Niemce, PESEL: 71062206196 (dalej: Organizator).
2. Zlot nie jest organizowany przez Organizatora w celach zarobkowych i tym samym nie stanowi działalności gospodarczej, a Organizator nie jest w tym zakresie przedsiębiorcą.
3. Ze względu na treść punktów 1 i 2 do Zlotu nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. 1997, Nr 133, poz. 884 z póŸn. zm.), ani przepisy o ochronie praw konsumentów.
4. Zlot skierowany jest do osób fizycznych i ich rodzin, które interesują się astronomią (dalej: Uczestnicy).
5. Zlot nie jest imprezą profesjonalną.
6. Zlot będzie odbywał się według programu Zlotu, który zostanie udostępniony na stronie internetowej: astrozloty.pl w terminie podanym na stronie internetowej przed rozpoczęciem Zlotu. Wstępne wersje programu Zlotu mogą być udostępnione wcześniej. Organizator dołoży należytej staranności, aby program Zlotu został zrealizowany w całości, jednakże nie ponosi odpowiedzialności za zmiany w programie Zlotu spowodowane czynnikami niezależnymi od Organizatora, jak na przykład: warunki pogodowe, niewywiązanie się prelegenta (lub wykonawcy innych świadczeń programowych) ze zobowiązania do wykonania usługi.
7. Aczkolwiek według najlepszej wiedzy Organizatora uczestnictwo w Zlocie nie rodzi po stronie Uczestnika żadnego szczególnego ryzyka szkód w mieniu lub osobie, każdy z Uczestników uczestniczy w Zlocie na własne ryzyko, a Organizator jest zwolniony w tym zakresie z odpowiedzialności z wyjątkiem szkód powstałych z winy umyślnej Organizatora. Organizator nie ponosi również odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wyrządzone Uczestnikom przez innych Uczestników oraz przez osoby trzecie.
8. Uczestnik zgłasza swój udział w Zlocie za pośrednictwem formularza na stronie internetowej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej przesyłając zgłoszenie na adres: bieszczady@astrozloty.pl. W zgłoszeniu Uczestnik podaje dane według formularza ze strony internetowej. W zgłoszeniu Uczestnik zobowiązany jest do wyrażenia zgody na przetwarzanie i udostępnianie jego danych osobowych przez Organizatora o następującej treści: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez organizatora w celach związanych z organizacją i realizacjš "Bieszczadzkiego Zlotu Miłośników Astronomii", w tym do przekazania ich w tym samym celu innym podmiotom świadczącym usługi związane ze Zlotem, w szczególności usługi noclegowe i żywieniowe oraz ubezpieczeniowe."
9. W zgłoszeniu Uczestnik zobowiązany jest do złożenia następującego oświadczenia o zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem i zaakceptowaniu jego postanowień: "Oœwiadczam, że zapoznałem się z Regulaminem "Bieszczadzkiego Zlotu Miłośników Astronomii" zamieszczonym na stronie internetowej: astrozloty.pl i akceptuję jego postanowienia.
10. Zgłoszenia Uczestników niespełniające powyższych wymogów nie będą brane pod uwagę.
11. Niniejszy Regulamin wiąże Uczestnika i Organizatora z chwilą przesłania go Uczestnikowi pocztą elektroniczną na adres, z którego Uczestnik przesłał zgłoszenie udziału w Zlocie.
12. Uczestnik uzyskuje prawo do udziału w Zlocie po potwierdzeniu przez Organizatora przyjęcia zgłoszenia dokonanym pocztą elektroniczną na adres, z którego Uczestnik przesłał zgłoszenie udziału w Zlocie.
13. Liczba Uczestników Zlotu jest ograniczona i zależy od decyzji Organizatora.
14. Termin zlotu podany jest na stronie internetowej.
15. Bazą noclegową i organizacyjną Zlotu będzie ośrodek wczeœniej ustalony przez organizatora (dalej: Ośrodek). (W przypadku innych zlotów ośrodek może ulec zmianie).
16. Strona internetowa ośrodka, w którym znajduje się miejsce Zlotu jest każdo razowo podana.
17. Przed podjęciem decyzji o uczestnictwie w Zlocie Uczestnik powinien zapoznać się z treœcią powyższej strony internetowej w celu uzyskania informacji o standardzie i wyglądzie miejsc noclegowych oraz standardzie wyżywienia.
18. Uczestnik zapewnia sobie indywidualnie i na własny koszt:
a) dojazd do Ośrodka Zlotu;
b) sprzęt do obserwacji;
c) Ciepłą odzież;
d) Dobry humor;
e) inne usługi i świadczenia, które nie zostały wprost wymienione jako zapewnione przez Organizatora w ramach Opłaty.
19. W ramach wniesionej przez Uczestnika opłaty za uczestnictwo w Zlocie (dalej: Opłata) Organizator zapewnia:
a) zawarcie w imieniu i na rzecz Uczestnika oraz pokrycie kosztów umowy najmu miejsca noclegowego w Ośrodku Zlotu zlokalizowanego w budynkach noclegowych (w tym w domkach turystycznych), w terminie Zlotu noclegów, wraz ze standardowym wyżywieniem oferowanym przez Zarzśdzajścego Ośrodkiem, składającym się z dwóch posiłków dziennie: śniadań i obiadokolacji;
b) zorganizowanie i pokrycie kosztów spotkania grillowego na wolnym powietrzu (kiełbasa, pieczywo, dodatki);
c) ubezpieczenie Uczestnika od następstw nieszczęśliwych wypadków na kwotę 10000zł;
d) organizację i realizację programu Zlotu, z zastrzeżeniem treści punktu 6 Regulaminu.
20. Opłata za uczestnictwo w Zlocie jest podana w aktualnym ogłoszeniu w trakcie zapisów. Opłatę należy uiścić na następujący rachunek bankowy Organizatora: 03 1140 2004 0000 3102 0847 5958 w terminie podanym na stronie lub w treści poczty elektronicznej.
21. Gwarancją uczestnictwa w Zlocie jest dokonanie pełnej opłaty za Zlot.
22. W przypadku opóźnienia w uiszczeniu Opłaty Uczestnik zostaje skreœlony z listy Uczestników i nie ma prawa uczestnictwa w Zlocie.
23. Wszelkie zmiany terminu płatności są możliwe po wcześniejszym uzgodnieniu z Organizatorem.
24. Rezygnacja ze zlotu na 3 tygodnie przed wyznaczonym terminem zlotu gwarantuje zwrot gotówki w 100%. W razie rezygnacji w późniejszym terminie wpłata pozostanie bezzwrotna.
25. Zgłaszając uczestnictwo w Zlocie Uczestnik w imieniu swoim oraz pozostałych Uczestników, których zgłasza udziela Organizatorowi pełnomocnictwa do dokonania w ich imieniu czynności prawnych opisanych w punkcie 8 niniejszego Regulaminu.
26. Stronami umowy najmu miejsc noclegowych i o świadczenie usług wyżywienia są Zarzšdzający Oœrodkiem i Uczestnik. Za te usługi wyłączną odpowiedzialność ponosi Zarządzający Ośrodkiem, a Organizator pełni wyłącznie rolę pełnomocnika Uczestnika przy zawarciu umowy. 27. Organizator dołoży starań, aby cała kwota Opłat została wydatkowana na organizację i realizację Zlotu. 28. Ewentualna nadwyżka pomiędzy kosztami organizacji i realizacji Zlotu a wpłaconymi przez Uczestników Opłatami zostanie przeznaczona na organizację kolejnego konkursu "ADEPT", a jeśli taki nie dojdzie do skutku w przecišgu 18 miesięcy od zakończenia Zlotu, kwota nadwyżki zostanie przekazana przez Organizatora na cel charytatywny lub edukacyjny związany z astronomią. Organizator może również postanowić o zwrocie części lub całości nadwyżki na rzecz Uczestników Zlotu.
29. Opłaty będą gromadzone i wydatkowane za pośrednictwem rachunku bankowego Organizatora wskazanego powyżej i używanego wyłącznie w tym celu. 30. Dane osobowe przetwarzane sš wyłącznie w celu organizacji zlotu oraz ubezpieczenia NW uczestników. 31. Akceptując regulamin zlotu wyrażasz zgodę na przetwarzanie następujących danych osobowych: Imię, nazwisko, pesel, telefon kontaktowy oraz e-mail. 32. Po zakończeniu imprezy każdy uczestnik może zarządać usunięcia konta wraz ze swoimi danymi.

do góry 


© by Adamo 2009 - 2022
Wykorzystywanie materiałów z tej strony bez zgody autora zabronione.